Условия за ползване

25/03/2018

Настоящият документ съдържа Условия за ползване на интернет страница www.bgvision.bg (наричана „Сайта”).

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. За целите на тези Условия за ползване, се въвеждат следните термини:

Потребител – всяко лице, което ползва по какъвто и да е начин Сайта www.bgvision.bg;

Собственик на Сайта www.bgvision.bg  -  Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „Визия за България” („Сдружението”), регистрирано в Регистъра на търговските дружества и юридически лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, ЕИК 205006379. Правата на интелекуална собственост, авторските права върху всички материали и документи, съдържащи се на Сайта, наименованието на Сайта и графичното му оформление принадлежат на Сдружението.

Услуги – предоставяне на достъп до информацията, съдържаща се в Сайта;

Визия за България – концептуален проект за бъдещето на България, визуално  и текстово обективиран на Сайта под формата на научни разработки, целящ развитие на гражданското общество и формиране на обществено самосъзнание по важните за страната въпроси - икономически просперитет, образование, култура, здравеопазване, демография, социални политики, социална интеграция и солидарност, ангажиране на младежта в обществения живот, анализ и оценка на световните трендове и добрите практики за държавно развитие („Визията”). Автори на Визията са Сдружението и Експертният съвет. Визията е динамичен проект, който може да бъде променян и допълван от Съдружението или от Експертния съвет на Сдружението, вкл. и с предложения на Потребители на Сайта, при настоящите Условия за ползване. Визията, публикувана на Сайта, винаги е последна актуална версия на проекта.

Съавтор – Потребител, който доброволно и безвъзмездно дава идеи и предложения за допълнения или промени във Визията при настоящите Условия и който не е автор по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

Еспертен съвет - неформален орган към Сдружението,  който учавства в създаването, разработването и периодичната акуализация на Визията.

Дарение – договор, с който едно лице - „дарител“, прехвърля безвъзмездно парична сума или друго имущество на Сдружението -„дарен“, което го приема;

Дарител – физическо или юридичество лице, което прехвърля безвъзмездно парична сума или друго имущество в полза на Сдружението;

Дарен – Сдружението, което приема с благодарност получена парична сума или друго имущество от дарителя;

1.2. Настоящите Условия за ползване представляват споразумение между Сдружението и Потребителя за начина и условията за ползване на Услугите, предоставени чрез Сайта;

1.3. Отношенията между Сдружението и Потребителя се уреждат от настоящите Условия за ползване и действащото българско законодателство, в пълно съответствие приетите и влезли в сила Регламенти и Директиви на Европейския парламент и Съвета в т.ч. относно защита правата на потребителите, защита на личните данни на потребителите и др.

1.4. Потребителят е съгласен, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

2.1. Тези Условия за ползване регламентират правото на Потребителя да ползва Услугите на Сайта за лични и нетърговски цели. Всяко лице, което осъществи достъп до (зареждане) на Сайта, се съгласява с настоящите Условия за ползване и всички последващи промени в тях, както и се задължава да ги спазва. Сдружението не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния актуализиран вариант на Условията за ползване.

2.2. Всички права върху съдържанието, включено в Сайта, са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на Сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права.

2.3. Сдружението, като създател и собственик на Сайта, дава право на Потребителя да зарежда и разглежда всички документи и материали, които са публикувани на Сайта, само за лична употреба с нетърговска цел, при спазване на всички защитени авторски права, права върху интелектуалната собственост и съответните означения.

2.4. Потребителят няма право да променя съдържанието на материалите или документите, публикувани на Сайта, в т.ч. на Визията, да ги копира без хипер-връзка към Сайта, да ги преработва, приспособява, допълва или от тях да изработва производни материали.

2.5. Потребителят може да цитира съдържанието на материалите или част от него за изследователски и учебни цели, като носи отговорност за нейната достоверност. При писмено цитиране или копиране, Потребителят е длъжен да се упомене източника - Сайта, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес

2.6. Нерегламентираното ползване на защитените права представлява закононарушение и ще бъде преследвано по граждански, административен и наказателно-правен ред в съответствие с действащото българско законодателство.

 

III. ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

3.1. Експертният съвет има динамичен състав с прозрачен демократичен начин на комуникация и вземане на решения.

3.2. Участието в Експертния съвет е доброволно и безвъзмездно.

3.3. Първоначалният състав на Експертния съвет се състои от 17 члена, поканени от Управителния съвет на Сдружението.

3.4. Нов член на Експертния съвет може да бъде предложен по всяко време от всеки член на Експертния съвет и/или член на Управителния съвет и/или от трето лице по негова собствена инициатива.

3.5. Инициирането на предложение за член на Експертния съвет се осъществява чрез неформално заявление от всяко от лицата по чл.7, отправено до  Председателя на Управителния съвет чрез електронната поща на Сдружението: info@bgvision.bg.

3.6. Председателят на Сдружението препраща полученото предложение за членство до всички членове на Експретния и Управителния съвет чрез съответно съобщение до електронните пощи на членовете.

3.7. Управителният и Експретният съвет вземат решение относно избора на нов член на Експертния съвет или отхвърляне на постъпилото предложение до един месец, считано от получаване на предложението. Ако в рамките на един месец от получаването на предложението, някой от членовете на Управителния или Експертния съвет не отговори на електронната поща на Председателя на Сдружението, се счита, че той приема предложението.

3.8. Управителният и Експертният съвет избират нов член на Експертния съвет с решение, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове на двата съвета. Решението за избор на нов член на Експертния съвет или за отхвърляне на предложение за членство може да бъде взето неприсъствено, чрез съобщение по електронната поща от всеки до Председателя на Сдружението.

3.9. Председателят на Сдружението изготвя протокол с решението за избор на нов член на Експертния съвет или за отхвърляне на предложение за членство, в който отбелязва как е гласувал всеки от членовете на Управителния или Експертния съвет за постигане на мнозинството. Протоколът с решението се подписва от Председателя на Сдружението и от един член на Експертния съвет.

3.10. Председателят на Сдружението уведомява всички членове на Управителния и на Експертния съвет на електронните им пощи за взетото решение за избор на нов член или отхвърляне на предложение за членство.

3.11. Председателят на Сдружението уведомява по електронната поща новоприетия член на Експертния съвет, както и лицето, чиято кандидатура не е приета.

3.12. Всеки член на Експертния съвет може да напусне по всяко време, независимо от причините за това, като уведоми Председателя на Сдружението на електронна поща: info@bgvision.bg. Председателят на Сдружението уведомява всички членове на Управителния и на Експертния съвет на електронните им пощи за напускането.

3.13. Всеки член на Еспертния съвет може да инициира комуникация с останалите членове, като тази комуникация се извършва свободно онлайн на техните електронни адреси. Председателят на Сдружението има само координационни функции в тази комуникация. Председателят на Сдружението може по всяко време да упълномощи друг член на Управителния или на Експертния съвет с координационната дейност, както за конкретен случай, така и изцяло, за което членовете на Експертния съвет ще бъдат уведомени с имейл.

 

IV. СЪАВТОР

4.1. Всеки Потребител, който има идеи и предложения за допълнения или промени във Визията, може да стане Съавтор на Визията, ако използва бутона „Станете съавтор на Визия за България”.

4.2. За целите на модула „Станете съавтор на Визия за България” Потребителят следва да регистрира свой потребителски профил на Сайта, като след регистрацията той ще може да ползва същия със съответно потребителско име и парола.

4.3. С изпращането на предложенията си през модула „Станете съавтор на Визия за България“ Потребителят получава автоматичен обратен email, че предложението му е регистрирано на Сайта.

4.4. Всички постъпили предложения през предходния келендарен месец се изпращат на електронните пощи на всички членове на Експертния съвет за обсъждане и анализ на фактологично, смислово и стилово ниво.

4.5. Всеки член на Експертния съвет следва да се произнесе по постъпило предложение от Съавтор до един месец, считано от датата на която е получил същото на електронната си поща. Всеки член на Експертния съвет уведомява Председателя на Сдружението за решението си да приеме или отхвърли постъпилото предложение за редакция на Визията чрез съобщение на електронната поща на Сдружението: info@bgvision.bg. Ако в рамките на един месец от получаването на предложението някой от членовете на Експертния съвет не изпрати съобщение за решението си на електронната поща на Сдружението, се счита, че той приема предложението.

4.6. Експертният съвет взема решение за одобрение или отхвърляне на постъпилите предложения с мнозинство 2/3 от всички свои членове. Решението за приемане или за отхвърляне на предложение за промяна на Визията се взема неприсъствено, чрез собщение по електронната поща от всеки член на Експертния съвет до Председателя на Сдружението на следния електронен адрес: info@bgvision.bg.

4.7. Всеки Потребител получава отговор на електронната си поща от Сдружението относно одобрението или отхвърлянето на неговото предложение до 60 дни от датата, на която същото е регистрирано.

4.8. Одобрените предложения се публикуват в следващата редакция на Визията на Сайта.

 

V. ДАРЕНИЯ

5.1. За реализация на своите цели Сдружението набира средства чрез дарения. Дарението е безвъзмезден акт на подкрепа за Сдружението. Всички дарения се правят напълно доброволно по преценка на Дарителя и за негова сметка и риск.

5.2. Всеки Потребител, който има желание, може да стане Дарител на Сдружението, като той има право да определи вида на дарението - парична сума или криптовалута, размера на дарението и начина на плащане.

5.3. Дарителят може да направи парично дарение чрез системата за онлайн парично разплащане PayPal или чрез паричен превод по банков път по следната банкова сметка на Сдружението:

Първа инвестиционна банка / FIBANK
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG68FINV91501217136763
Сдружение "Визия за България"

5.4. С оглед гарантиране прозрачността на финансирането, както и в съответствие със Закона за мерките за предотвратяване изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, Дарителят, който извършва транзакция на Дарение в размер над 30 000 лева, е длъжен да подпише декларация за произход на средствата на основание чл. 4 ал.7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Текстът на декларацията ще бъде изпратен на Дарителя на посочен от него електронен адрес.

5.5. Всеки Дарител на Сдружението с приемането на настоящите Условия за ползване декларира, че средствата, предмет на Дарението, независимо от неговия размер, са със законен произход, който не е свързан с изпиране на пари и/или финансиране на тероризма.

5.6. Сдружението не носи отговорност за никакви други допълнителни разходи като такси за превалутиране, банкови такси и комисионни, прилагани от банката издател на неговата карта (банкова сметка), ако валутата на издаването й (валутата по банковата сметка на Дарителя) е различна от валутата, с която извършва паричното дарение. Отговорността за това действие носи само Дарителят.

5.7. Сдружението не носи отговорност за спрени и неосъществени автоматични транзакции по решение на някоя от гореспоменатите системи за разплащане, както и в случай на неправилно въведени данни от страна на Дарителя, които пречат да се осъществи транзакцията.

5.8. Сдружението няма достъп до данните на картодържателя.

5.9. Веднъж направил Дарението, Дарителят няма право да се откаже от него.

5.10. Сдружението се задължава да разходва дарените средства единствено и само за осъществяване на своя предмет на дейност и за реализация на целите, приети от членовете-учредители и залегнали в Устава на Сдружението.

5.11. Договорът за Дарение по настоящите Условия за ползване е неформален и се смята за сключен след получаване на съответното Дарение от Сдружението, с което Дарителят декларира, че е запознат с тези Условия за ползване, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Сдружението потвърждава за извършеното парично плащане или транзакция на криптовалута чрез изпращане на писмо на посочен от Дарителя електронен адрес.

 

VI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Сдружението е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Администраторите на Сдружението обработват и използват данните, събрани или предоставени от Потребителите на Сайта, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. Включените на Сайта връзки към други интернет сайтове не попадат в обхвата на декларацията за поверителност и защита на личните данни.

6.2. Потребител, които е предоставил лични данни чрез създаване на свой потребителски профил в Сайта и/или чрез попълване на отделни модули в Сайта, на основание чл. 4 ал.1 т.2 от Закона за защита на личните данни декларира изричното си информирано съгласие за следното:

А) че е предоставил личните си данни съзнателно, доброволно и свободно;

Б) че има право да оттегли вече даденото съгласие за обработка на личните си данни, като изпрати писмено съобщение до Сдружението на следния електронен адрес: info@bgvision.bg ;

В) че е съгласен предоставените от него личнни данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставени съгласно целите, за които ги е предоставил, настоящите Условия за ползване и разпоредбите на действащото законодателство;

Г) че е запознат с правато си на достъп и на коригиране на събраните данни чрез подаване на  писмено съобщение до Сдружението на следния електронен адрес: info@bgvision.bg ;

Д) че е съгласен да му бъдат изпращани съобщения относно дейността на Сдружението и потребителската кореспонденция.

6.3. Сдружението декларира, че събира, съхранява и обработва следните личнни данни на Потребители на Сайта, предоставени от тях, съответно за:

А) лични данни на Потребители, ползващи модула „Присъединете се към каузата” – две имена и електронен адрес;

Б) лични данни на Потребители, ползващи модула „Станете съавтор на Визия за България” – две имена и електронен адрес, чрез създаване на потребителски профил на Сайта;

В) лични данни на Дарители - физически лица, които извършват дарение по банков път до 30 000 лева и в брой до 10 000 лева – три имена;

Г) лични данни на Дарители - физически лица, които извършват дарение по банков път над 30 000 лева и в брой над 10 000 лева – три имена, ЕГН, данни от документа за самоличност, постоянен адрес;

Д) лични данни на Дарители  - юридически лица, които извършват дарение по банков път до 30 000 лева и в брой до 10 000 лева – търговско наименование, регистрационен номер (ЕИК);

E) лични данни на Дарители - юридически лица, които извършват дарение по банков път над 30 000 лева и в брой над 10 000 лева – търговско наименование, регистрационен номер (ЕИК), седалище и адрес на управление, законен представител;

6.4. Сдружението се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите на Сайта чрез ползване на Сайта и активиране на съответните модули (бутони).

6.5. Личните данни, които Сдружението получава от Потребителите, ще бъдат използвани единствено за потребителско обслужване – за кореспонденция със съответен Потребител, за обработка на полученото Дарение и неговото деклариране пред съответните общински органи, за индивидуализиране на Потребител, присъединил се към каузата и/или станал Съавтор.

6.6. Сдружението гарантира, че личните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от посочените в чл.6.5. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

6.7. Сдружението се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява личните данни или друга персонална информация, предоставена от Потребителите, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби.

6.8. Финансова информация за Потребителите, ползващи услугата за онлайн дарения, не попада в базата данни на Сдружението, а се предава директно към системата за онлайн разплащания на PayPal Inc. След завършване на регистрацията в специализираната секция на Сайта, заявената сума за дарение се превежда автоматично към дарителската сметка на Сдружението.

Онлайн даренията се извършват в съответствие с Общите условия за ползване на системите за онлайн разплащания на PayPal Inc.

6.9. Когато Потребител посещава Сайта, сървърите автоматично записват и анализират техническите данни за потребителския достъп, като например IP адреса на потребителите, предоставен от техния интернет доставчик, информация за интернет браузъра, който използват, Интернет страницата, от която посещават Сайта, включително дата и час на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Данните се използват, за да се анализира кои секции на Сайта представляват най-голям интерес за потребителите с цел Сайта да се направи по-интересен и по-удобен за ползване от Потребителите, както и да се установят всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок. Потребителите могат да използват повечето секции, без да предоставят личните си данни.

6.10. Сдружението може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на Сайта и да изготвя вътрешни статистики. Собственикът на Сайта няма да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на Сайта на трети страни с маркетингови и/или рекламни и/или търговски цели.

 

VII. ОРГАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

7.1. Собственикът полага максимални усилия предоставената информация на Сайта да бъде вярна и коректна, но той не носи отговорност за допуснати грешки и неточности. Такива ще бъдат отстранявани веднага, след като бъдат установени.

7.2. Собственикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на Потребителите относно точността, пълнотата, актуалността и полезността на материалите, публикувани на Сайта.

7.3. Собственикът не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи на Потребители, причинени от технически проблеми при свои доставчици на услуги, свързани с дейността на Сайта , хостинг услуги, домейн регистрации и др.

7.4. Потребителят носи пълна отговорност за всички разходи, свързани с необходимо обслужване и ремонт на всички собствени устройства и софтуер, във връзка с използването на Сайта.

7.5. Сайтът съдържа препратки към други уебсайтове, които са отделни и независими. Собственикът не поема отговорност за съдържанието на външни препратки, в т.ч. не дава гаранции за точността и автентичността на информацията, която се съдържа в тях. За съдържанието на интернет сайтове от препратки носят отговорност само техните собственици.

7.6. Собственикът не носи отговорност, ако достъпът до Сайта бъде възпрепятстван поради форсмажорни обстоятелства: актове, събития, пропуски или инциденти извън разумен контрол, включително и без ограничение, стачки, съдебни спорове, неспазването на телекомуникационни, хостинг или други споразумения с трети страни, природни бедствия, война, бунтове, граждански безредици, злонамерени повреди, пожар, наводнения, бури, недостъпност на работните места и др.

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1. Собственикът си запазва правото да прави корекции в съдържанието, дизайна и технологичната функционалност на Сайта по всяко време, без предварително уведомяване.

8.2. Потребителите могат да сигнализират за всякакви нарушения и несъответствия при  ползването на Сайта с тези Условия на следния електронен адрес: info@bgvision.bg .

8.3. За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Дата на влизане в сила: 25.03.2018
Последна промяна: 25.03.2018